wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - فقط نگو I don't know ! (جایگزین‌ها)😜

فقط نگو I don't know ! (جایگزین‌ها)😜

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - وقتی که خیلی خوشحالیم 🐷😊

وقتی که خیلی خوشحالیم 🐷😊

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوتِ Good و Well چیه؟ 🧐

تفاوتِ Good و Well چیه؟ 🧐

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چهار اصطلاح با حیوانات ‍! 🐠🐴

چهار اصطلاح با حیوانات ‍! 🐠🐴

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - بررسی فرقِ Fun و Funny (نکات ریز) 👍🏻

بررسی فرقِ Fun و Funny (نکات ریز) 👍🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح یهویی ترک کردن (عادت) 😜

اصطلاح یهویی ترک کردن (عادت) 😜

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - فرق Jungle با Forest چیه ؟🤔🌲

فرق Jungle با Forest چیه ؟🤔🌲

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - یکبار برای همیشه ضمایر انعکاسی رو یاد بگیریم

یکبار برای همیشه ضمایر انعکاسی رو یاد بگیریم

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - پاسخ به "ساعت چنده" رو یاد بگیریم⏱

پاسخ به "ساعت چنده" رو یاد بگیریم⏱

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - جایگزین کلمه‌ی Hello

جایگزین کلمه‌ی Hello

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت دو کلمه‌ی especially و specially

تفاوت دو کلمه‌ی especially و specially

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح لو دادن

اصطلاح لو دادن

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح Elephant in the room 🐘

اصطلاح Elephant in the room 🐘

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات استفاده از would (قسمت دوم)

نکات استفاده از would (قسمت دوم)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات گرامری کلمه‌ی would

نکات گرامری کلمه‌ی would

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت Forget to do و Forget doing

تفاوت Forget to do و Forget doing

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - حرف بزرگ در ابتدای کلمه (نکات آموزشی)

حرف بزرگ در ابتدای کلمه (نکات آموزشی)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه اصطلاح با کلمه‌ی Like 👍🏻

سه اصطلاح با کلمه‌ی Like 👍🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - افعال مرکب با کلمه‌ی Pass

افعال مرکب با کلمه‌ی Pass

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح Wet blanket (پتوی خیس) 🛏

اصطلاح Wet blanket (پتوی خیس) 🛏

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه