wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - هر چی بشه حقته! 👉🏻

هر چی بشه حقته! 👉🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح مثل آب خوردن 🦆

اصطلاح مثل آب خوردن 🦆

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - انواع بوس کردن 💋

انواع بوس کردن 💋

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - از این اصلاحات بجای YES استفاده کن 👌🏻

از این اصلاحات بجای YES استفاده کن 👌🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - انواع حالت‌های تخم مرغ 🍳

انواع حالت‌های تخم مرغ 🍳

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با کلمات بسیار گیج کننده😜

آشنایی با کلمات بسیار گیج کننده😜

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - یادگیری افعال to be برای همیشه 👇🏻

یادگیری افعال to be برای همیشه 👇🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - ترکیبات کلمه‌‌های Leave, Get و Go 🎲

ترکیبات کلمه‌‌های Leave, Get و Go 🎲

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - توصیف حالت چهره (مثل غنچه کردن لب) 🎭

توصیف حالت چهره (مثل غنچه کردن لب) 🎭

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کاربرد کلمات در دو گویش بریتیش و امریکن (جالب) 🇬🇧🇺🇸

کاربرد کلمات در دو گویش بریتیش و امریکن (جالب) 🇬🇧🇺🇸

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - یکم مودبانه‌تر صحبت کنیم ☺️

یکم مودبانه‌تر صحبت کنیم ☺️

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت so و either (قسمت ۲)

تفاوت so و either (قسمت ۲)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت so و either (قسمت ۱)

تفاوت so و either (قسمت ۱)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت See, Watch, Look at 👀

تفاوت See, Watch, Look at 👀

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح "بعداً می‌بینمت "🤚🏻

اصطلاح "بعداً می‌بینمت "🤚🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - یه بوس بده 💋

یه بوس بده 💋

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با سه اصطلاح کاربردی 3️⃣

آشنایی با سه اصطلاح کاربردی 3️⃣

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کلماتی برای توصیف مثبت از خودمون 💁🏻‍♀️

کلماتی برای توصیف مثبت از خودمون 💁🏻‍♀️

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت Sorry و  Excuse me و Pardon me 🙏🏻

تفاوت Sorry و Excuse me و Pardon me 🙏🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت should و must و have to  🤔

تفاوت should و must و have to 🤔

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه